15|06|2021

Nieuwsbrief Bloesemgaarde Groessen: update juni 2021

Met deze nieuwbrief – die in goede afstemming met de gemeente Duiven is opgesteld – willen wij u als geïnteresseerde voor een nieuwbouwwoning in het plan Bloesemgaarde graag informeren.

Overleg met gemeente Duiven

Recent is er overleg geweest met wethouder Goossen en de betrokken ambtenaren. Tot op heden stond Bloesemgaarde niet als woningbouwlocatie op de kaart voor de korte termijn, ook omdat het plan Onder de Toren in Groessen eerst ontwikkeld zou gaan worden. Gegeven de overweldigende belangstelling hebben wij de gemeente daarom gevraagd hoe zij nu tegenover ons initiatief staat en welk perspectief wij u als geïnteresseerde kunnen bieden.

Nieuwe woonvisie: plan Bloesemgaarde op de kaart!

Op dit moment is de gemeente Duiven bezig met een nieuwe / geactualiseerde woonvisie, waarbij een geactualiseerde lijst komt met mogelijke woningbouwlocaties zoals het college deze nu in beeld heeft. Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat het plan Bloesemgaarde hierin is opgenomen als mogelijke ontwikkellocatie. Omdat voor nu de focus ligt op het in procedure brengen van het bestemmingsplan voor het plan Onder de Toren is met de gemeente besproken dat begin volgend jaar concrete afstemming plaatsvindt over mogelijke nieuwe woningbouwlocaties in Groessen waaronder Bloesemgaarde.

We hopen op start planvorming begin volgend jaar

Dit betekent dat we begin volgend jaar samen met de gemeente en de dorpsraad gaan kijken of Bloesemgaarde de volgende locatie voor Groessen is waar woningen ontwikkeld kunnen gaan worden. Op het moment dat er een stedenbouwkundig plan uitgewerkt gaat worden, en invulling wordt gegeven aan het woningbouwprogramma zal er een omgevingsdialoog worden opgestart.

Hierbij zijn de door u als geïnteresseerde ingebrachte woonwensen van groot belang.  Goed nieuws dus!

ZOEKEN OP NIEUWBOUWAANBOD

ONS NIEUWBOUWAANBOD

ZOEKEN OP EXPERTISE

KUNNEN WE JOU HELPEN?

KOFFIE ERBIJ?
2021-06-15T12:54:16+00:00
Ga naar de bovenkant