Corporaties

De verhuurdersheffing, economische crisis en nieuwe Woningwet heeft een grote impact op de ontwikkelmogelijkheden van vastgoed bij de woningcorporaties. Al krimpt de financiële ruimte bij corporaties, de maatschappelijke opdracht om voor betaalbare en kwalitatief hoogwaardige sociale huisvesting te zorgen is er wel. Binnen de corporaties is een efficiencyslag gaande om haar taak zo goed mogelijk te kunnen blijven uitvoeren.

Lithos_ondernemingsplan_35Bij de bouwprojecten van corporaties zien wij een veranderende opdrachtgeversrol. Waar eerst nog werd aanbesteed met bestek en tekeningen hebben wij recent verschillende opdrachten aanvaard waar Lithos op basis van prestatieafspraken de woningen en voorzieningen ontwikkelt en bouwt.

Zo ontwikkelen wij in Bergen op Zoom voor Stadlander niet alleen de sociale woningen, maar realiseren ook risicodragend de koopwoningen in een herstructureringswijk. Ook de economische en sociale wijkverbetering behoren daar tot de opdracht die Lithos van de corporatie heeft meegekregen.

In Elst hebben we voor Vivare een sloop-/nieuwbouwproject gerealiseerd waarbij Lithos op basis van een Voorlopig Ontwerp de woningen verder heeft uitontwikkeld, gerealiseerd en heeft gezorgd voor het bouw- en woonrijp maken van het terrein rondom het appartementengebouw.

Lithos-DvhW-24-5-15_Pagina_08Met De Alliantie zijn wij aan de hand van een casus een praktische systematiek aan het ontwikkelen om exploitatiegericht ontwerpen vanaf het schetsontwerp al mee te nemen. Wij zijn hierin een lerende organisatie die recente ontwikkelingen graag handen en voeten geeft en om de kennis die wij opdoen in te kunnen zetten in toekomstige projecten.

Kortom, Lithos is een veelzijdige samenwerkingspartner voor de ontwikkel- en bouwopgave bij woningcorporaties; van de prille ontwikkelfase tot het uitschenken van pannenbier.