Utrecht, Tuindorp Oost

Aanleiding
De locatie Tuindorp Oost ligt aan de Winklerlaan 365 in Tuindorp Oost, onderdeel van de wijk Noord-Oost inUtrecht. Op de locatie staat een traditioneel verzorgingshuis met 127 appartementen, geschikt voor mensen met een lichte zorgindicatie. Het gebouw is functioneel en technisch verouderd en past niet meer in de visie op wonen van Careyn.
Lithos ontwikkelt en realiseert dit project in samenwerking met Zenzo maatschappelijk Vastgoed, Careyn en de gemeente Utrecht.

Ambitie
Careyn en Zenzo gaan uit van sloop van het bestaande verzorgingshuis en wensen op deze locatie circa 200 levensloopbestendige appartementen te realiseren, waarvan 38 woningen bestemd zijn voor mensen die afhankelijk zijn van zware zorg. Voor deze doelgroep worden tweekamer appartementen van 55 m2 GBO ontwikkeld en per 7 appartementen wordt een gemeenschappelijke voorziening (met de omvang van een driekamer appartement) ingepast. De overige appartementen met een eerste indicatief programma in de middelduur/dure huur (162) zijn bestemd voor bewoners uit de wijk.

artistIntegratie Groene Kop
Bij de ontwikkeling is het nadrukkelijk de bedoeling dat het aangrenzende volkstuinencomplex ‘De Driehoek’ als groene long, de Careyn locatie, het tegenoverliggende Gerrit Rietveld College en de wijk zowel stedenbouwkundig als vanuit het aspect ‘de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten’ met elkaar worden verbonden middels aanleg van de zogenaamde ‘Groene Kop’.

Status herontwikkeling
Recent is met de gemeente Utrecht een intentieovereenkomst getekend waarin overeenstemming is bereikt over de toekomstige ontwikkeling op deze locatie.

In april 2014 is gestart met een intern- (bewoners en personeel) en extern (bewoners uit de wijk, belanghebbenden, geïnteresseerden, etc.) participatietraject. Tijdens een drietal bijeenkomsten wordt met elkaar van gedachten gewisseld over de wensen en behoeften van de toekomstige ontwikkeling.

Er zal sprake zijn van een gefaseerde bouw, waarbij de nieuwbouw (moet) verrijzen naast het bestaande verzorgingshuis. Zodra de eerste bouwfase gereed is, zullen de dan nog aanwezige bewoners van het verzorgingshuis verhuizen naar de nieuwbouw. Dan kan het verzorgingshuis worden gesloopt en kan aangevangen worden met de tweede bouwfase.

Afzet woningen
Careyn is bereid om voor de 38 (+5) appartementen een langjarig huurcontract (15 jaar) aan te gaan met een woningcorporatie/belegger. Voor de afzet van de overige appartementen worden te zijner tijd beleggers/kopers gezocht.

Contactpersoon
Michiel Wijnen | 06-16210572 | mwi@zenzo-mv.nl